Taal: English   Nederlands
Laatste
Documenten

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

  Jaarverslagen

Taken

De taak van de Raad van Advies

Het is de constitutionele taak van de Raad van Advies om de regering en de Staten te adviseren, ten behoeve van een zo hoog mogelijk kwaliteit van wet- en regelgeving.

In de Staatsregeling zijn de onderwerpen bepaald waarover de Raad adviseert. Volgens artikel 69, tweede lid, van de Staatsregeling dient de Raad door de regering te worden gehoord ten aanzien van:

  1. alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen;
  2. voorstellen tot goedkeuring, als bedoeld in het tweede lid van artikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van verdragen die Sint Maarten raken; voorstellen van rijkswet en ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur.

Daarnaast wordt de Raad gehoord in de gevallen dat een landsverordening dit voorschrijft, in alle buitengewone gevallen van gewichtige aard en in alle andere zaken waarin de regering dit nodig acht.

Ook kan de Raad van Advies de regering op grond van artikel 69, vierde lid adviseren in de gevallen waarin hij dat nodig acht. Deze adviezen worden ook wel ongevraagde adviezen genoemd. De Raad van Advies doet dat echter met gepaste terughoudendheid. Het ontwikkelen van beleid is immers een privilege van de regering en van het parlement. Daarom treedt de Raad in zoverre terug dat hij zich voornamelijk beperkt tot juridische aangelegenheden.

Ten slotte adviseert de Raad ook de Staten. Dit gebeurt op grond van artikel 69, derde lid van de Staatsregeling, wanneer een of meer leden van de Staten ontwerpen bij de Staten hebben ingediend.

Share this page: