De taak van de Raad van Advies


HISTORISCHE ACHTERGROND

De Raad van Advies van Sint Maarten bestaat sinds 10 oktober 2010, de datum waarop de Nederlandse Antillen als land ophield te bestaan en Sint Maarten een autonoom land werd binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Net als Aruba eerder in 1986, verkregen Curaçao en Sint Maarten de status van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl Bonaire, Sint Eustatius en Saba als ‘openbare lichamen’ werden geïntegreerd in Nederland. Met deze autonome status kreeg Sint Maarten zijn eigen grondwet, genaamd de Staatsregeling van Sint Maarten, met zijn Hoge Colleges van Staat waaronder de Raad van Advies.

De functie van de Raad van Advies van Sint Maarten werd voor oktober 2010 door de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen uitgeoefend voor de Nederlandse Antillen. De functie van de Raad van Advies is ontleend aan de functie van de Afdeling advisering van de Raad van State dat een geschiedenis heeft die teruggaat tot het jaar 1531. Voor meer informatie over de geschiedenis van de Raad van State verwijzen wij naar de website van de Raad van State:

Geschiedenis van de Raad van Advies Nederlandse Antillen 

ADVIES GEVEN

De Raad heeft de taak de regering en de Staten te adviseren over wetgeving en bestuur. Samen met de Staten, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman behoort de Raad tot de zogenoemde Hoge Colleges van Staat als onderdeel van het systeem van checks and balances dat in onze Staatsregeling is voorzien. Hoge Colleges van Staat zijn instituties die in de Staatsregeling zijn geregeld en onafhankelijk van de regering hun taken uitvoeren.

Op grond van de Staatsregeling heeft de regering de plicht om het advies van de Raad te vragen over alle voorstellen van wetgeving die afkomstig zijn van de regering[1] en de regering van het Koninkrijk[2] en, alle voorstellen tot goedkeuring van verdragen die Sint Maarten raken. De Staten zijn verplicht de Raad te horen over alle ontwerpen van wetgeving die door een of meer Statenleden bij de Staten zijn ingediend, de zogeheten initiatieflandsverordeningen

Daarnaast is de Raad verplicht te adviseren in alle andere zaken waarin de regering dit nodig acht en in de gevallen dat een landsverordening dit voorschrijft. Zo adviseert de Raad, de minister-president, over de ongewenstheid van zakelijke belangen, nevenfuncties en nevenwerkzaamheden van ministers op grond van de Landsverordening integriteitbevordering ministers. De Raad kan ook op eigen initiatief de regering en de Staten van advies dienen. Dergelijke adviezen worden ongevraagde adviezen genoemd.

Bij wetgeving waarvan de Staten en de regering gezamenlijk wetgever zijn, de zogenoemde landsverordeningen, dient het advies van de Raad te worden gevraagd voordat het ontwerp door de regering bij de Staten ter goedkeuring is ingediend of ingeval van initiatieflandsverordeningen voordat het ontwerp in de Staten in behandeling is genomen.[3] Voor wetgeving dat door de regering van Sint Maarten zonder medewerking van de Staten wordt vastgesteld, de zogenoemde landsbesluiten houdende algemene maatregelen, geldt dat de regering het advies van de Raad dient te vragen voordat het ontwerp door de regering is bekrachtigd.[4]

Met het zogenoemde nader rapport reageert de regering op de adviezen van de Raad. Van belang is dat vooral op punten waarop het advies van de Raad niet wordt overgenomen de afwijking goed is gemotiveerd in het nader rapport. Het is niet gebruikelijk dat de Raad nog ingaat op het nader rapport ook als de inhoud ervan op zichzelf reden zou geven voor opmerkingen.

SAMENSTELLING

De Raad bestaat uit vijf leden, onder wie een vice-voorzitter en ten hoogste vijf buitengewone leden. Op het ogenblik beschikt de Raad over drie buitengewone leden die als plaatsvervangend raadslid optreden en pre-adviezen kunnen uitbrengen aan de Raad. De Gouverneur kan het voorzitterschap van de Raad bekleden, zo vaak als hij dat nodig oordeelt. Hij heeft een raadgevende stem. De vice-voorzitter, de overige leden en de buitengewone leden worden voor een periode van zeven jaar benoemd en zijn herbenoembaar. De staatsraad van Sint Maarten in de Raad van State van het Koninkrijk is buitengewoon lid van de Raad en kan de vergaderingen van de Raad bijwonen. Op het ogenblik is er nog geen staatsraad voor Sint Maarten benoemd in de Raad van State van het Koninkrijk.

Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar spreiding over het politiek-maatschappelijke spectrum, met leden die in politiek-bestuurlijk of juridische functies dan wel anderszins hun sporen hebben verdiend en aldus deskundigheid en ruime ervaring inbrengen. De Raad adviseert niet als deskundigenraad maar als algemeen adviseur. De adviezen van de gespecialiseerde adviescolleges waarin de vakdeskundigen zitting hebben, maken deel uit van het dossier dat de Raad als adviseur van de regering in hoogste en laatste instantie op tafel krijgt.

 


[1] Ontwerpen van landsverordeningen en ontwerpen van landsbesluiten houdende algemene maatregelen.

[2] Voorstellen van rijkswetten en ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur.

[3] Het gaat hier om ontwerpen van landsverordeningen.

[4] Het gaat hier om ontwerpen van landsbesluiten houdende algemene maatregelen.

contact

  • adres

    Raad van Advies Sint Maarten E.C. Richardson Street 13 Philipsburg, Sint Maarten
  • Telefoon

    Tel: +1 (721) 542-0953 Fax: +1 (721) 542-0963
  • Kantooruren

    maandag - vrijdag (behalve feestdagen) van 08:00-12:00, 13:00 -17:00

Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op uw bericht.

Uw bericht is succesvol verzonden en er zal zo spoedig mogelijk worden gereageerd!

Error! Er ging iets mis.